KARISINI GÖZÜ ÖNÜNDE SİKTİM

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

KARISINI GÖZÜ ÖNÜNDE SİKTİM
Kar?s?n? Gözünün Önünde Siktim
Merhabalar, müsaade ederseniz önce kendimi tan?tmak isterim. Benim ismim mert 38 ya??nda birçok insan?n çekici buldu?u olgun, anlay??l? ve uyumlu bir insan?m. Ba??mdan geçen s?ra d??? fakat zevkli an?m çal??t???m matbaada ba?lad?. Bundan birkaç ay önce bir ö?le vaktiydi. Karn?m çok ac?km?? fakat msn deki sohbetin en tatl? yerinde oldu?um için masamdaki bilgisayar?n ba??ndan bir türlü kafam? kald?ram?yordum. Tam bu esnada burnuma o kadar çekici bir parfüm kokusu geldi ki, sanki bir alev topu burnumdan girip kafam?n içini dola?t?ktan sonra bacaklar?m? titreterek ayaklar?mdan ç?kt?. Bir kaç saniye sonra da kap?dan önden parfüm kokusunu alg?lad???m afet-i devran girdi. Hayat?na yüzlerce kad?n girmi? olan ben bile bu güzellik kar??s?nda bir süre donakald?m. Beni kendime bu güzel varl???n yumu?ak ve ?uh sesi getirdi, elindeki birkaç davetiyeyi sallayarak bana etti?i ilk kelime ‘’neden bunlar böyle bas?ld?’ ’oldu. Zeytin siyah? gözlerinden ye?il bak??lar?m? ay?rmadan elindeki davetiyeleri al?p incelemeye ba?lay?nca, bu davetiyelerin bizim matbaada de?il iki sokak a?a??daki matbaada bas?ld???n? anlad?m. Âmâ hiç bozuntuya vermeden merak buyurmamalar?n?, davetiyelerdeki hatay? telafi edece?imizi, gayet kibar ve entelektüel bir dille anlatmaya ba?lay?nca izin isteyip masam?n kar??s?ndaki koltu?a oturdu. Bir yandan ?eker ?eyin sorular?n? yan?tlarken bir yandan da gel bizi doya doya yala dercesine oturunca ete?inin alt?ndan ortaya ç?kan pürüzsüz esmer bacaklar?n? ve uçlar? giydi?i dar badiyi delecekmi? gibi duran mükemmel irilikteki memelerini göz ucuyla süzerken, bu ho? manzara kar??s?nda sikimin külotumun kenar?ndan kafas?n? ç?kar?p bir y?lan gibi bacaklar?ma sürtünerek uzad???n? hissedebiliyordum. Kar??l?kl? birer neskafe içtikten sonra laf aras?nda isminin Vildan oldu?unu ö?rendi?im ve bence sadece sikilmek için yarat?lm?? olan bu harika yarat?k gitmeye yeltenince davetiyeleri ne zaman almaya gelece?ini sordum. Bana kendisinin gelemeyece?ini davetiyeleri büyük ihtimal kocas?n?n almaya gelece?ini söyleyince bir an hayal k?r?kl??? ya?ad?m ama hemen kendimi toparlayarak davetiyeleri belki daha erken teslim edebilece?imi, mail adresi varsa oradan hem bir örne?ini yollayabilece?imi hem de bitip bitmedi?i konusunda haber verebilece?imi söyleyince mail adresini bir ka??da yazarak bana verdi. O gittikten sonra mail adresini hemen msn me ekleyip onunda ara s?ra sohbet amac?yla msn ye girmesi için dua ettim. Âmâ uzun bekleyi?lerim meyvesini bir türlü vermedi, nihayet iki gün sonra Vildan’?n dedi?i gibi davetiyeleri almaya kocas? geldi. Allah için yak???kl? adamd?, içimden birbirlerini tam bulmu?lar helal olsun demekten kendimi alamad?m. ?sminin Metin oldu?unu ö?rendi?im Vildan’?n kocas? 1.80-1.85 boylar?nda benden hayli uzun hafif k?r saçl? 35-40 ya?lar?nda bir adamd?. Bir ?irkette müdür oldu?unu, davetiyelerin e?i Vildan han?m?n kuzenine ait oldu?unu anlat?rken ben e?inin de çal???p çal??mad???n? sorunca önceden hem?ire oldu?unu ama sonra mesle?ini b?rakt???n? anlatt?. Metin koyu sohbetimizden büyük zevk alm?? olacak ki davetiyeleri teslim etmeme ra?men gitmek için hiç acele etmiyordu. Bende dostlu?umuzu daha da peki?tirmek için alt çekmecede özel misafirlerim için sürekli bulundurdu?um bir ?i?e Jack Daniels tan iki kadeh doldurdum ve kar??l?kl? yudumlamaya ba?lad?k. Zaten yar?m olan ?i?enin dibi göründü?ünde ikimizde hayal k?r?kl???na u?ray?nca Metin gülümseyerek benim evdeki dolapta Jack Daniels yok ama büyük bir ?i?e JB var deyince içimi bir s?cakl?k kaplam??, bir an için bedenimi nedensiz bir heyecan sarm??t?. Sözlerinin ard?ndan Metin cep telefonunu ç?kar?nca tahmin etti?im ?eyi yaparak e?ini arad?. Ak?am yeme?ine misafiri oldu?unu sevdi?i içli köfteden yapmas?n? tembihleyip sevgi sözcükleriyle telefonu kapad?. Metin, davetiyeleri Vildan’?n kuzenine teslim etmesi gerekti?ini dönü?te beni de alarak birlikte eve gidece?imizi hem o vakte kadar e?inin güzel köftelerini de haz?rlam?? olaca??n? söyleyerek yan?mdan ayr?ld?. Yakla??k 1-1,5 saat sonra Metin beni arabas?yla ald? ve evlerine do?ru yola ç?kt?k. Evleri büyük ve lüx bir sitenin üçüncü kat?nda görkemli bir daireydi. Kap?da bizi Vildan Han?m kar??lad?. Üzerinde lila renkli bir bluz alt?nda ise esmer teniyle uyum sa?lam?? çapraz alacal? atmalar? olan ince uçuk pembe bir etek vard?. Beni do?ruca misafir salonuna alarak rahat bir koltuk gösterdiler. Yarad?l?? olarak rahat bir insan oldu?um için ortama ayak uydurmakta hiç zorluk çekmedim. Hemen Vildan önüme küçük bir sehpa Metin de büyük bir ?i?e JB ve yan?nda bir kase buzla ç?kageldi. Hepimiz tan??mam?z?n ?erefine yemekten önce aperatif olarak birer duble viski içtikten sonra Vildan masa haz?r deyince birlikte yemek salonuna geçtik. Gerçekten Vildan’?n içli köfteleri bir harikayd?, kocas?n?n özellikle istemesinin sebebini anlam??t?m. Sohbet ve f?kralarla dolu uzun yeme?in ard?ndan tekrar misafir salonuna geçip viskilerimizi yudumlayarak muhabbete devam ettik. Politikadan co?rafyaya felsefeden parapsikolojiye bir çok konuda sohbet ettikten sonra konu döndü dola?t? insano?lunun en eski, en güçlü ve en orijinal güdüsü olan cinselli?e geldi dayand?. Kad?nlar?n sex anatomisi ve psikolojik yap?s? hakk?ndaki engin bilgi birikimim metin ve Vildan’? hayli ?a??rtm??t?. Bir ara kad?nlar?n orgazm olurken birbirlerinden çok de?i?ik tepkiler verdiklerinden bahsederken ben a?layan?ndan gülenine, küfür edeninden bay?lan?na kadar bir çok kad?n orgazm çe?idine ?ahit oldum deyince metin ortaya at?larak Vildan da orgazm olurken acayip ç??l?k atar demez mi… Hemen bu f?rsat? de?erlendirip en ho?land???m kad?n orgazm? ?eklidir söyleyiverdim. Bu sözlerim üzerine Vildan hafifçe ba??n? öne e?di, Metin ise tebessümle e?inin yüzüne bakarken konuyu de?i?tirme amaçl? siz hiç müzik dinlemez misiniz diye sordum, Metin tabi dinleriz. Hatta s?k s?k müzik e?li?inde dans bile ederiz dedi. Metin’in bu sözü üzerine bende hadi dans edin de görelim deyince, Metin kalk?p playera bir cd koydu. Player da çalan Zeljko Joksimovic in Lane Moje isimli ?ark?s?yd?. Bende bu ?ark?y? esk**en beri çok sever hala s?k s?k dinlerim. Müzik ba?lay?nca Metin kar?s?n?n elinden tutup aya?a kald?rd?. Kar?koca müzik e?li?inde romantik dakikalar ya?arken bende oturdu?um koltuktan hem Vildan’?n muhte?em kalçalar?n? seyrediyor hem de viskimi yudumluyordum. Bir süre sonra metin e?inden izin isteyerek lavaboya gidece?ini söyleyip bana döndü ve ben gelene kadar kar?ma e?lik edermisin? Diye sordu. O an oldukça heyecanland?m. Nihayet bu muhte?em varl??a dokunabilece?im diye dü?ündüm. Hemen aya?a kalkarak Vildan’? bir elimle ince belinden kavrad?m ve dans etmeye ba?lad?k. Bana bir ara ‘parfümün çok ho?, tenine de çok yak??m??. Markas?n? söylersen e?ime de alaca??m’ deyince bir müddet bocalad?m. Zira kulland???m parfüm aç?k parfümdü, ?i?esinin üzerinde markas? yazm?yordu ve ben ismini çoktan unutmu?tum. Yalandan nefret etti?im için Vildan’a parfüm konusunda do?ruyu anlat?nca sempatisini kazanm?? olaca??m ki di?er elimi de kendi eliyle tutup beline koydu. ?imdi Vildan’la daha yak?n dans ediyor ve ?l?k nefesi yüzümü yalay?p bana e?siz bir haz veriyordu. Bu geli?melerin ard?ndan k?sa bir süre sonra Metin içeriye girerek do?ruca koltu?a oturdu. Ona dansa kald??? yerden devam edebilece?ini söyleyince ‘dans edenleri seyretmek daha güzel’ cevab?n? verdi. Ben kar?s?yla dans ederken Metin’in ne tepki verece?inden emin olamad???m için gayri ihtiyari Vildan’la aram?za biraz mesafe koymay? uygun gördüm. Bir süre bu ?ekilde dans ettikten sonra Metin oturdu?u yerden kalkt? ve kar?s?n?n arkas?na geçti. Vildan’?n belini kavrayan benim ellerimin üzerine ellerini koyarak kar?s? ortam?zda dans etmeye ba?lad?k. Metin kar?s?n?n arkas?ndan bast?rd?kça Vildan bana do?ru daha da yakla?mak zorunda kal?yordu. Muhte?em memeleri tenime temas ettikçe sikim adeta ?aha kalk?yor, bir an önce azat edilmek için pantolonumun fermuar?n? zorluyordu. O’nu ne kadar arzulad???m? belli etmek ve tepkisini ölçmek için Vildan’? yava?ça belinden kendime do?ru çekerek, her ne kadar iri memeleri müsaade etmese de ta? gibi olmu? sikimi göbek civar?na bir de?dirip bir çekiyordum. Ters bir tepki almay?nca sonunda onu belinden s?k?ca kavray?p kaz?k gibi olmu? alev alev yanan sikime iyice bast?rd?m. Bunlar olurken Vildan yar? aral?k ?ehvetli gözleriyle bana bak?yor, nefes al?? veri?leri gittikçe h?zlan?yordu. Az sonra metin müzi?in ritmini takip ederek kar?s?n? belinden çekip bizi yava? yava? koltu?a do?ru yakla?t?rd?. Kendisi oturduktan sonra kar?s?n? da kuca??na al?nca Vildan’?n kafas?, pantolonumun d???ndan kabar?kl??? iyice belli olan sikimle ayn? hizaya gelmi?ti. Ben ayakta dikilirken Metin de bo? durmuyor, ellerini Vildan’?n elbisesinin alt?ndan sokarak kar?s?n?n muhte?em memelerini avuçluyor, hoyratça h?rpal?yordu. Bu pozisyona daha fazla kay?ts?z kalamayaca??m? hissederek ta? gibi olmu?, pantolonumu zorlayan sikimi bir ç?rp?da d??ar? ç?kar?nca kar??s?ndaki muhte?em yara?? gören Vildan, dondurma yalamak için sald?ran küçük bir k?z gibi sikimi hasretle a?z?na al?p dolgun dudaklar?yla sarmalayarak büyük bir i?tahla emmeye ba?lad?. Kar?s?n?n büyük bir arzuyla ba?ka bir erke?in sikini yalad???n? gören Metin daha aktif bir pozisyona geçmek için oturdu?u koltuktan kalk?nca onun yerine ben oturdum ve Vildan’?n sikimi daha rahat yalayabilmesi için bacaklar?m? hafif aralad?m. Yarra??m? Vildan’?n a?z?ndan hiç ç?karmadan pozisyon de?i?tirmi?tik. Ben koltukta oturdu?umdan sikimi yalamak için domalm?? olan Vildan’?n arkas?na geçen Metin kar?s?n?n ete?ini bir hamlede külotuyla birlikte a?a?? indirince bende elbisesinin ask?lar?n? omuzun dan a?a?? iterek kocas?n?n önceden sutyenin alt?ndan d??ar? ç?kard??? muhte?em memeleri serbest b?rakt?m. Metin benim yar?m b?rakt???m i?i tamamlayarak Vildan’?n beline kadar s?y?rd???m badiyi ve son parça olarak sutyeni de ç?kar?nca yara??m? yalamaya doyamayan güzel Vildan’?n muhte?em esmer vücudu gözlerimizin önüne serili verdi. Pantolonunu çoktan ç?kartm?? olan Metin benim arkaya geçmem için i?aret edince hiç b?rakmak istemeyen Vildan’?n dudaklar? aras?ndan sikimi yava?ça çekip arkaya geçtim. Metin de benim yerime oturmu? sikini çoktan kar?s?na yalatmaya ba?lam??t?. Vildan’?n arkas?nda durup, ?ahit oldu?um muhte?em manzaray? bir süre seyrettim. Aman tanr?m o ne muhte?em.. O ne harikulade bir manzarayd?. Esmer, yuvarlak, dolgun ve pürüzsüz bir poponun ortas?nda siyah bir inci gibi parlayan darac?k göt deli?i ve onun alt?nda, aras?ndan k?rm?z? bir kelebek gibi süzülen amc??? vard?. Hiç bir erke?in kay?ts?z ?ekilde be? saniyeden fazla bakamayaca?? bu manzaraya ben ancak dört saniye dayanabildim ve hemen dizlerimin üzerine çöküp Vildan’?n biraz k?ll? göt deli?ini ve bal kutusunu kana kana yalamaya ba?lad?m. Ben am?na, k?ll? götüne usta dil darbeleri att?kça Vildan daha çok domal?yor ve poposunu yüzüme bast?rarak kocas?n?n yarra?? a?z?nda oldu?u halde muhte?em zevk iniltileri ç?kar?yordu. Bir süre Metin in kar?s?n?n am?n? doya doya dilleyip salg?lad??? bütün zevk s?v?lar?n? vantuz gibi içime çekerek i?tahla yalay?p yuttuktan sonra damarlar? patlamak üzere olan yara??m? ait oldu?u yere dayad?m. Sikimi bütün ha?metiyle alev alev yanan ?slak amc??a kökleyince Vildan’dan ç?kan derin bir ohhh sesi bütün sesleri bast?rd?. Art?k kocas?n?n yara??n? yalamay? da b?rakm?? sikimin verdi?i tarifsiz zevkin hazz?n? bütün hücreleriyle ya??yordu. Bende yara??m? am?na hoyratça köklüyor, her sokup ç?kartmamda ta?aklar?m?n ap?? aras?na vururken ç?kard??? sesler oday? ç?nlat?yordu. Uzun bir süre Metin’in kar?s?n?n am?n? sikimle ke?fettikten sonra s?ran?n kara incisine, k?ll? götüne geldi?ini dü?ünüp yarra??m? s?k? s?k? kavrayan am dudaklar? aras?ndan k?l?c? k?n?ndan s?y?r?r gibi geri çektim. Zaten am suyuyla iyice ?slanm??, y?lan gibi parlayan sikimi Vildan’?n k?ll? göt deli?ine dayad?m. Göt sikmenin adab?n? çok iyi bildi?im içim darac?k göte yara??m? santim santim sokmaya ba?lad?m. Götüne giren her santimde de?i?ik tonlarda ac?yla kar???k zevk ç??l?klar? at?yor, eski Babil tap?nak fahi?eleri gibi yara??m?n önünde mistik k?vr?mlar sergiliyordu. Sikimi darac?k göt deli?ine ta?aklar?ma kadar kökledi?imde kocas? da hemen yan?ma geldi. Biricik kar?s?n?n darac?k götüne yabanc? bir erke?in kal?n yara??n?n girdi?ini görünce oldu?u yerde hal?n?n üzerine bo?al?verdi. Emrime amade muhte?em götü doya doya siktikten sonra hal?n?n temiz yerine uzan?p Vildan’? üzerime çekerek kal?n sikime oturttum. Hem am? alttan sikimle pompal?yor hem de ne kadar zamand?r hayallerimi süsleyen Diyarbak?r karpuzu büyüklü?ündeki muhte?em memeleri öyle bir i?tahla yalay?p emiyordum ki misket büyüklü?ündeki uçlar?n? a?z?mda ak**e ?ekeri gibi eritiyor, zevkten inim inim inletiyordum. Bu esnada Metin’e kar?s?n?n arkas?na geçmesini i?aret edince ne yapmak istedi?imi anlam?? olacak ki hemen e?inin arkas?nda yerini ald?. Ben kar?s?n?n am?n? sikerken oda yava? yava? göt deli?ine sikini sokmaya ba?lad?. Vildan’?n hem am?na hem götüne iki yarak birden girerken tarifsiz zevk iniltileri aras?nda bir yandan dudaklar?m? sömürüyor bir yandan da ‘erkeklerim benim.. Sikici kocalar?m beni hep böyle iki yarrakla birden sikin.. Siz benim sevgili kocalar?ms?n?z…’ Diye orgazm ç??l?klar? atarak sars?la sars?la bo?ald?. Metin ve ben Vildan’? hal?n?n üzerine s?rt üstü yat?rd?k, ikimizde aya?a kalkarak Vildan’?n sa??na ve soluna geçip üzerinde siklerimizi ellerimizle s?vazlamaya ba?lad?k. Vildan bayg?n gözlerle ne yapaca??m?z? merak eder gibi a?a??dan yukar? bize bak?yor, orgazm?n verdi?i rahatl?kla dizlerini büküp bacaklar?n? aralam?? harikulade am?n? ve muhte?em memelerini gözlerimizin önüne sermi?ti. Bir yandan siklerimizi s?vazlay?p bir yandan da bu muhte?em manzaray? seyretmek harika bir duyguydu. ?kimiz de zevk naralar? atarak ayn? anda orgazm olduk. Alt?m?zda uzanan muhte?em varl???n vücudunu damlac?klar halinde kaplayan spermlerimiz esmer teni üzerinde birer çi? tanesi gibi görünüyordu. Anlatt???m an?mda güvenlik amac?yla ?ah?s ve yer isimleri de?i?tirilerek aktar?lm??t?r.
NOT: ALINTIDIR

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Genel içinde yayınlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir